Turite klausimų? 8 661 40000

Mielai atsakysime I-V: 10-19 val., VI: 11-17 val. Kitu laiku galite palikti žinutę.

Pirkimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Sargiai.lt taisyklės, toliau vadinamos taisyklėmis, nustato pirkėjo ir pardavėjo UAB "Nauja Era" tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotu Sargiai.lt (toliau – elektroninė parduotuvė).

1.2. Prašome atidžiai perskaityti šias taisykles. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymą, kartu patvirtina, jog su šiomis taisyklėmis susipažino, jos jam yra aiškios bei suprantamos ir pirkėjas įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti ar pildyti šias taisykles. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams taikomos taisyklės, galiojusios užsakymo pateikimo metu. Pateikdamas užsakymą po taisyklių pakeitimo pirkėjas patvirtina, jog su pakeitimais sutinka, jie pirkėjui yra aiškūs, suprantami ir jis įsipareigoja jų laikytis.
 

2. Sutarties sudarymas.

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp pirkėjo ir pardavėjo laikoma sudaryta nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Sudarius pirkimo-pardavimo sutartį, šios taisyklės tampa neatskiriama pirkimo-pardavimo sutarties dalimi.

2.2.  Visos sutartys, sudaromos su pirkėjais, yra saugomos elektroninėje parduotuvėje.

2.3. Sutarties sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

2.4. Pirkėjo užsakyme nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos tampa privaloma ir neatskiriama sutarties dalimi nuo patvirtinimo apie užsakymo priėmimą išsiuntimo pirkėjui jo nurodytu elektroninio pašto adresu.


3. Prekių kaina.

3.1. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų prekių kainas.

3.2. Kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodomos su PVM.

3.3. Į prekių kainą nėra įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos, jos yra apskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos.

3.4. Prekės kaina, kurią pirkėjas įsipareigoja sumokėti pardavėjui yra kaina, nurodoma pirkėjo prekių krepšelyje užsakymo pateikimo metu, nepaisant to, kad vėliau, po patvirtinimo apie užsakymo priėmimą pirkėjui išsiuntimo, užsakytos prekės kaina pasikeistų.

 
4. Prekių perdavimas, priėmimas. Nuosavybės teisė į prekes.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pateikti pirkėjui kokybiškas prekes.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja prekių kokybę bei atitikimą užsakymui tikrinti prekių perdavimo pirkėjui metu. Jei perduodamos prekės ar jų įpakavimas yra nekokybiškas ar neatitinka pirkėjo užsakymo, prekių trūksta, pirkėjas privalo įrašyti tai sąskaitoje faktūroje. Prie įrašo turi pasirašyti pirkėjas ir pardavėjas ar jų įgalioti asmenys (pvz. kurjeris).

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti iš pardavėjo tik tas prekes ar jų dalį, kuri yra nekokybiška ar neatitinka pirkėjo užsakymo.

4.4. Sutikimą su sąskaitoje faktūroje padarytu įrašu apie prekių trūkumus pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo patvirtina savo parašu. Patvirtinęs, jog pirkėjui pristatytos prekės yra nekokybiškos ar neatitinka pirkėjo užsakymo, pardavėjas įsipareigoja per 3 (tris) darbo dienas pakeisti nekokybiškas ar užsakymo neatitinkančias prekes tinkamomis ir užsakymą atitinkančiomis prekėmis. Tokiu atveju pakartotinio pristatymo pirkėjui išlaidas apmoka pardavėjas.

4.5. Pirkėjui priėmus prekes ir neįrašius prekių trūkumų sąskaitoje faktūroje, laikoma, kad perduotos prekės atitinka tokioms prekėms įprastus kokybės reikalavimus ir pirkėjo užsakymą.

4.6. Nuosavybės teisė į prekes pereina pirkėjui nuo visiško atsiskaitymo už jas dienos.

4.7 Pardavėjas turi teisę neparduoti užsakytų prekių ar netaikyti nuolaidų, tais atvejais, kai:
1. Užsakoma daugiau nei 50 (penkiasdešimt) vienetų prekių arba už daugiau nei 90 (devyniasdešimt) EUR.
2. Per 30 kalendorinių dienų to paties pirkėjo arba iš to paties IP adreso pateikiami keli užsakymai, kuriais perkamų prekių bendras kiekis per 30 dienų viršija 50 (penkiasdešimt vienetų) arba suma viršija 90 (devyniasdešimt) EUR.
Šiame punkte nurodyti užsakymai laikomi didmeniniais ir jų atlikimas bei apmokėjimas turi būti derinamas su pardavėju atskirai.


5. Prekių grąžinimas.

5.1. Prekės grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=141450) ir Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones" (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=148061), taisyklių numatyta tvarka.

Prašymą ar skundą dėl mūsų parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisės apsaugos tarnybai ( Vilniaus g. 25 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ee.europa.eu/odr/.

6. Atsakomybė.

6.1. Pirkėjas visiškai atsako už informacijos, pateiktos užsakyme, atitikimą tikrovei ir prisiima atsakomybę už visas pasekmes, atsiradusias dėl jo pateiktos informacijos netikslumo.

6.2. Pardavėjui civilinė atsakomybė už nuostolius (žalą) yra taikoma tik tais atvejais, kai jie padaryti dėl pardavėjo ar jo darbuotojų tyčios ar didelio neatsargumo.

6.3. Nuostolių, kuriuos privalo atlyginti pardavėjas, dydis apribojamas prekės (-ių), kurias užsakė pirkėjas, kaina.

6.4. Pardavėjas neatlygina netiesioginių nuostolių (negautų pajamų ir pan.).

6.5. Pardavėjas neatsako už elektroninės parduotuvės veiklos sutrikimus, atsiradusius dėl gedimų tretiesiems asmenims priklausančiose sistemose, ryšio tinkluose, stotyse ar sutrikus trečiųjų asmenų paslaugų, kuriomis naudojasi elektroninė parduotuvėm, teikimui.

 
7. Intelektinės nuosavybės apsauga.

7.1. Prekių ar įmonių pavadinimai, nurodomi elektroninėje parduotuvėje, gali būti prekės ženklai ir tokiu atveju intelektinė nuosavybė į juos yra ginama teisės aktų nustatyta tvarka.

7.2. Elektroninės parduotuvės svetainės turinys yra UAB "Nauja Era" ar prekių tiekėjų nuosavybė, saugoma įstatymų. Be UAB "Nauja Era" raštiško sutikimo kopijuoti ar naudoti svetainę ar jos dalį draudžiama.

 
8. Asmens duomenys.

8.1. Pirkėjų asmens duomenys naudojami ir tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2016/679  ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2016:119:FULL&from=EN ) . Mūsų įmonė, asmenų-klientų, prašo pateikti tik tuos asmens duomenis, kurie reikalingi prekių pristatymui ir susisiekimui su klientu dėl pristatymo. Asmenys visada gali susisiekti elektroniniu paštu - info@sargiai.lt arba telefonu 86614000 ir esant poreikiui paprašyti ištrinti/perkelti/pakeisti jų duomenis iš mūsų duomenų bazių.

8.2. Mūsų įmonė UAB "Nauja Era", kuriai priklauso prekinis ženklas Sargiai.lt, buveinės adresas - Konstitucijos pr. 12, Vilnius. Įm. k. 302607308, PVM k. LT100006484810. Mes renkame tik mums reikalingus prekėms išsiųsti, susisiekti su mūsų pirkėjais, pranešti apie naujenas, pasiūlymus ir akcijas, duomenis: elektroninį paštą, vardus ir pavardes, bei kai to reikalauja pristatymo sąlygos, pristatymo adresą.

8.3. Mes garantuojame, kad Jūsų duomenis tvarkome pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679. Mes garantuojame, kad Jūsų asmeniniai duomenys niekada nebus prieinami tretiesiems asmenims arba bus naudojami ne pagal anksčiau išvardintas priežastis.

8.4. Pirkėjas sutikęs gauti naujienlaiškį iki 2018m 05. 25 dienos ar jo neatsisakęs spausdamas atsisakymo nuorodos (išsiųstame laiške visiems asmenims iš mūsų duomenų bazės 2018 05 24 dieną) arba pranešes mums apie norą atsisakyti, kas mėnesį gaus Sargiai.lt naujienlaiškį apie mūsų naujienas, nuolaidas, pasiūlymus ir panašiai. Kiekvienas asmuo, klientas, gali šio naujienlaiškio bet kada atsisakyti, paspaudęs atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje arba pranešęs mums apie norą atsisakyti el. paštu info@sargiai.lt arba telefonu 86614000

9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Pirkėjo ir pardavėjo santykiams, atsiradusiems perkant prekes elektroninėje parduotuvėje, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi nesutarimai, kylantis tarp pirkėjo ir pardavėjo, sprendžiami derybų kelių, o jų neišsprendus – teisme Vilniaus mieste.

9.3.  Visi klausimai, neaptarti šiose taisyklėse, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

Naršydami šioje el. parduotuvėje sutinkate, jog naudojame slapukus, kurie užtikrina sklandų apsipirkimą.